TAEK'in Yeni Yönetmelikleri Resmi Gazete'de Yayımlandı

TAEK'in hazırlamış olduğu "Nükleer Santrallerde İşletme Organizasyonu,  İşletme Personeli Nitelikleri ve Eğitimi ile İşletici Personel Lisanslarına ilişkin Yönetmelik", "Nükleer Santrallerde Yapı Denetim Yönetmeliği" ile "Nükleer Tesislerde Yönetim Sistemleri Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Nükleer santralleri oluşturan yapı, sistem ve bileşenler diğer yapılara nazaran daha tutucu güvenlik gereklerine göre tasarımlanmakta, projelendirilmekte, üretilmekte ve inşa edilmektedir. Bu yaklaşımla uyumlu olarak daha tutucu mevzuat ve yüksek standartların gereklerine göre denetime tabi olmalıdır. Bu denetim, nükleer alanda tecrübeli ve ilgili mevzuat ile standartları uygulayabilecek yetkin kişi ve kuruluşlarca yapılmalıdır. 31.03.2017 tarih ve 30024 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Nükleer Santrallerde Yapı Denetim Yönetmeliği" ile nükleer santrallerin nükleer güvenlik ilkeleriyle uyumlu ve ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak kurulması amacıyla denetlenmesine ilişkin olarak, Kurum tarafından gerçekleştirilecek düzenleyici denetimlerden bağımsız bir şekilde yürütülecek nükleer yapı denetimi hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili usul ve esaslar düzenlenmiştir. Yönetmelik metni için tıklayınız.

Nükleer santral kurmak ve/veya işletmek için yetkilendirilen kişi, tesis özellikleri, lisans koşulları, düzenleyici gereklilikler ve ilgili mevzuatı da dikkate alarak nükleer santralin güvenli ve emniyetli bir şekilde işletilmesinden, buna ilişkin bir işletme organizasyonu kurulmasından, bu organizasyon içerisinde yer alacak işletme personelinin eğitilmesinden ve bu kişilerin görevlendirildikleri pozisyonun gerekliliklerini sağladığının garanti altına alınmasından sorumludur. Bu sorumluluklara ilişkin usul ve esaslar 05.04.2017 tarih ve 30029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
"Nükleer Santrallerde İşletme Organizasyonu,  İşletme Personeli Nitelikleri ve Eğitimi ile İşletici Personel Lisanslarına İlişkin Yönetmelik" ile düzenlenmiştir. Yönetmelik metni için tıklayınız.
 
 
 
 
 
08.04.2017 tarih ve 30032 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Nükleer Tesislerde Yönetim Sistemleri Yönetmeliği"nin amacı, bir nükleer tesis kuran, işleten, işletmeden çıkaran veya kapatan Kuruluşun kendi bünyesinde, güvenliği ön planda tutan, tüm yönetim seviyelerinde liderlik yeteneklerinin geliştirildiği ve güçlü bir güvenlik kültürünü destekleyen bir yönetim sistemi oluşturmasını, sürdürmesini ve sürekli iyileştirmesini sağlamaya yönelik temel gerekleri düzenlemektir. Yönetmelik metni için tıklayınız.