Nükleer Güvenlik Açısından Önemli Ekipman İmalatçıları İçin İmalatçı Onayı

28 Mayıs 2015 tarihli ve 29369 sayılı Nükleer Tesisler için Ekipman Tedarik Sürecine ve İmalatçıların Onaylanmasına ilişkin Yönetmelik gereğince nükleer güvenlik açısından önemli ekipman imalatçılarının Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan İmalatçı Onayı alması zorunlu kılınmıştır.

Kimler Bu Onayı almak zorundadır:

Türkiye sınırları içerisinde bulunan ve inşa edilecek olan nükleer tesisler için kullanılacak nükleer güvenlik açısından önemli olan ekipmanın kullanıma hazır hale getirmek üzere imalatını gerçekleştiren imalatçılar TAEK’ten İmalatçı Onayı almak zorundadır. Bu imalatçılara malzeme ve ara ürün temin eden imalatçıların ise, aksi TAEK tarafından belirtilmediği sürece, İmalatçı Onayı almasına gerek yoktur.

Başvuru için gerekli belgeler:

İmalatçı Onayı almak için TAEK’e yapılacak başvurularda aşağıdaki belgeler sunulur: 

  1. Başvuru dilekçesi,
  2. İmalatçının aktif ve kayıtlı ticari faaliyet yürüttüğünü gösterir resmi belgeler,
  3. İmalatçının, şirketi temsile yetkili kişileri gösteren belgeleri ile bu kişilerin imza beyannamesi veya sirküleri,
  4. İmalatçının ISO 9001 veya uluslararası düzeyde geçerli bir kalite yönetim sistem belgesi,
  5. Türk Akreditasyon Kurumundan alınan, kalite yönetim sistem belgesinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmiş olduğunu gösterir yazı,
  6. İmalatçının; organizasyon yapısı, birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, teknik personelinin yeterlilikleri ve vasıflandırma gerekleri ile tedarik yönetim ve kontrol sistemine ilişkin düzenlemeleri içeren kalite el kitabı ve ilgili prosedürleri,
  7. Başvurulan onay kapsamında yer alması talep edilen ekipman listesi,
  8. Listede yer alan ekipmanın tipi, özellikleri ve güvenlik sınıfını, bu ekipmanın imalat sürecinde kullanılan yürürlükteki mevzuat, kod ve standartların listesini, varsa sertifika ve işaretlerini, imalat yapılacak tesise ilişkin bilgileri, yapılacak iş kapsamında imalatçının altyapısının yeterliliğini, yazılım da dâhil olmak üzere üretim sistemlerini, teçhizatını ve geçmiş tecrübesini içeren bir rapor,
  9. Hizmet bedelinin ödendiğine ilişkin banka dekontu, 
  10. Varsa imalatçının ilgili faaliyete ilişkin diğer ülkelerin düzenleyici kurumlarından almış olduğu yetki belgeleri. 

 

İmalatçı Onaylarına ilişkin 2016 Yılı Ücret Listesi:

 

HİZMET KODU

 

 

İMALATÇI ONAYLARI

 

 

2017 YILI ÜCRETLERİ 

 

   12.04.01.00.00   

  İmalatçı Onayı Hizmetleri

122.000,00  

  TL  

   12.04.02.00.00

  İmalatçı Onay Geçerlilik Süresinin Yenilenmesi Hizmetleri    

37.000,00  

  TL

   12.04.03.00.00

  İmalatçı Onay Kapsamının Genişletilmesi Hizmetleri

61.000,00  

  TL

 

TAEK tarafından Nükleer Tesisler için Ekipman Tedarik Sürecine ve İmalatçıların Onaylanmasına ilişkin Yönetmelik kapsamında İmalatçı Onayı Verilen Kuruluşların Listesi.